Print

Wakil Universiti

KURSUS : WAKIL UNIVERSITI (KKO 3011)
(SUKAN, KEBUDAYAAN, PENGUCAPAN AWAM, DEBAT)
 
SINOPSIS:Kursus ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan etika bidang sukan/kebudayaan/pengucapan awam termasuk sejarah perkembangan pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa, aspek peralatan, peraturan, latihan, penyelarasan sasaran dan strategi serta penilaian aktiviti berkaitan.
 
PROSEDUR PENILAIAN KURSUS WAKIL UNIVERSITI
 
Kehadiran dalam latihan
30%
Keterlibatan
20%
Penyertaan pertandingan
30%
Tahap kemahiran
20%
JUMLAH
100%