Print

Sekapur Sirih Pengarah

 
 
Assalamualaikum Wrh. Wbt.
 
Pertamanya, alhamdulillah saya bersyukur kehadrat Ilahi kerana atas limpah kurnia-Nya Panduan dan  Peraturan Akademik Pusat Pembangunan Holistik Pelajar dapat diterbitkan. Penerbitan ini amat perlu sebagai satu panduan kepada semua pelajar dan juga tenaga pengajar kursus kokurikulum dalam merealisasikan agenda UniSZA iaitu melahirkan pelajar yang seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani melalui kursus kokurikulum.
 
Saya amat berbangga dan syabas diucapkan kepada seluruh pengurusan Pusat Pembangunan Holistik Pelajar serta individu-individu yang telah bertungkus lumus dalam sama-sama merencanakan penerbitan ini. Sesungguhnya penghasilan buku ini membuktikan bahawa betapa prihatin, komitmen dan kesungguhan Pusat Pembangunan Holistik Pelajar terhadap pembangunan pelajar. Dengan adanya penerbitan ini, saya percaya proses pengukuhan dan pemerkasaan pembelajaran dan pengajaran kokurikulum akan lebih terserlah dan terkesan serta akan mencapai matlamat dalam melahirkan modal insan yang holistik untuk pasaran pekerjaan yang berdaya saing tinggi ketika ini.
 
Sejajar dengan seruan dan kehendak Kementerian Pengajian Tinggi, Pusat Pembangunan Holistik Pelajar UniSZA telah menawarkan kepada para pelajar 6 teras utama iaitu Kebudayaan, Kemasyarakatan & Sukarelawan, Keusahawanan & Pembinaan Diri, Sukan, Pasukan Pakaian Seragam Tanpa Senjata dan Pasukan Pakaian Seragam Bersenjata. Kesemua teras ini telahpun dipersetujui oleh Majlis Kokurikulum Universiti-Universiti Malaysia (UniCC) untuk dilaksanakan di UniSZA.
 
Tujuan Buku Panduan Akademik Pusat Pembangunan Holistik Pelajar diterbitkan adalah untuk memberi panduan mengenai peraturan kursus kokurikulum serta menyampaikan maklumat kepada pelajar tentang peranan dan tanggungjawab Pusat Pembangunan Holistik Pelajar dalam membantu universiti memacu usaha untuk melahirkan warganegara yang seimbang dari segi fizikal dan spiritual selaras dengan Visi, Misi dan Motto Universiti yang menjurus kepada pembangunan insan secara holistik.
 
Akhir kata, saya yakin dan berharap buku panduan ini dapat memberi menfaat yang amat berguna kepada para pelajar untuk dijadikan rujukan dan panduan mengenai kursus-kursus kokurikulum yang ditawarkan oleh Pusat Pembangunan Holistik Pelajar UniSZA.
 
Terima kasih.
 
 
Pengarah
Pusat Pembangunan Holistik Pelajar
UniSZA Terengganu Darul Iman