VISI, MISI, MOTO, NILAI TERAS & NIC

VISI
Universiti Pilihan Dunia.

MISI
Menzahirkan insan holistik melalui kecemerlangan akademik.

MOTO
Ilmu Demi Faedah Insan
(Knowledge for the Benefit of Humanity)

NILAI TERAS
i. Beretika dan berakhlak
ii. Kompeten dan berkemahiran
iii. Profesional
iv. Permuafakatan
v. Kreatif dan inovatif
vi. Fokus pelanggan
vii. Kebertanggungjawaban
vii. Kecaknaan dan kekitaan
ix. Kebolehpercayaan

NIC
Peradaban Insan, Perubatan Kejituan, Sains, Teknologi, Pengurusan dan Teknokeusahawanan